Ogólne warunki sprzedaży


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące od dnia 01.01.2019r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE, OFERTA, PRZYJĘCIE OFERTY

 1. Prawa i obowiązki stron określone są w zawartej przez strony umowie sprzedaży lub umowie o świadczenie usług, a w zakresie nią nieuregulowanym, w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej OWS).
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez STERNET oferty, jej przyjęcie przez Kupującego i potwierdzenia przyjęcia oferty przez STERNET.
 3. Oferta STERNET nie może być zmodyfikowana przez Kupującego.
 4. Reguły Incoterms 2010 podane na ofercie mają na celu wyłącznie ustalenie miejsca i ceny dostawy.
 5. W razie posiadania przez Kupującego własnego wzorca umowy, STERNET oświadcza, że nie wyraża zgody na jego stosowanie.
 6. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień (w tym poprzez wprowadzenie wzorca umowy stosowanego u Kupującego), do zawarcia umowy uwzględniającej zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Kupującego niezbędne jest złożenie przez Kupującego wyraźnej prośby o akceptację zmian lub uzupełnień oraz oświadczenie STERNET o przyjęciu zamówienia z wyraźnym oświadczeniem o akceptacji zmian lub uzupełnień wprowadzonych przez Kupującego. W przeciwnym wypadku umowa zawierana jest z uwzględnieniem wyłącznie OWS Sternet.
 7. Kupujący przyjmuje ofertę poprzez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS STERNET.
 8. Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać następujące elementy:

  a) pełną nazwę oraz dokładny adres siedziby Kupującego,
  b) pełną nazwę oraz dokładny adres odbiorcy lub miejsca dostawy towaru,
  c) dane kontaktowe do potwierdzenia zamówienia,
  d) dane rejestrowe Kupującego: wskazanie KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP,
  e) numer oferty STERNET i jej datę,
  f) określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę, zgodnie z kodyfikacją STERNET,
  g) terminy, miejsce i warunki wydania towaru;
  h) uzgodnione warunki płatności.

 9. W przypadku zamówienia składanego w STERNET po raz pierwszy Kupujący załącza do niego kopie dokumentów rejestrowych.
 10. Kupujący nie może przenieść na inny podmiot wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej ze STERNET umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody STERNET.
 11. W razie gdy STERNET poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony wcześniej towar, STERNET ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczaniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od umowy odstąpić.
 12. Wzorce, schematy i rysunki załączone przez STERNET do oferty, a także informacje podane w katalogach, broszurach, specyfikacjach technicznych nie są elementem oferty, mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i nie tworzą po stronie STERNET obowiązku dostarczenia towaru zgodnego z takimi wzorcami, schematami i rysunkami. Informacje te stają się wiążące dla STERNET tylko w sytuacji, kiedy zostaną wyraźnie potwierdzone przez STERNET, w szczególności na wniosek Kupującego.

II DOSTAWA

 1. Terminy dostaw podane w potwierdzeniu zamówienia są terminami orientacyjnymi. Jeżeli Kupujący nie wskazał innego miejsca do rozładunku przyjmuje się, że miejscem tym jest siedziba lub magazyn Kupującego. O dokładnym terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia. STERNET ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie towaru jedynie w przypadku wyłącznej winy STERNET oraz tylko do wartości niedostarczonej części Zamówienia.
 2. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego, chyba że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru towaru.
 3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia swoim czytelnym podpisem na dokumencie dostawy (list przewozowy, WZ –specyfikacja wysyłkowa, faktura) zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.
 4. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też stwierdzi uszkodzenie towaru lub jego opakowania, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru lub też sporządzić odrębny protokół odbioru przesyłki z pełnym opisem szkody i podpisem przewoźnika, a następnie poinformować o tym STERNET w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:

  a) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień - w przypadku uszkodzeń towaru;
  b)
  jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej
  przedmiotu oraz ceny- w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym
  lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub
  specyfikacji.

 5. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej po odebraniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności nie ma prawa do użycia kwestionowanego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez STERNET pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec STERNET.
 6. W przypadku nieodebrania towaru, STERNET może żądać od Kupującego zwrotu kosztów transportu i zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie towaru. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia na magazynowanie nieodebranego towaru będzie wynosiła 0,5 % wartości netto nieodebranego towaru za każdy dzień jego magazynowania.
 7. STERNET nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dostawa towaru jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności jeśli spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, przez co rozumie się między innymi zdarzenia losowe, wojnę, strajk, zarządzenie władz (w tym embarga handlowe) – również jeśli te przyczyny wystąpiły po stronie dostawcy STERNET. STERNET jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
 8. STERNET nie przyjmuje zwrotu towaru dostarczonego zgodnie z umową.
 9. Rezygnacja z zamówienia po zawarciu umowy jest niedopuszczalna. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego towaru lub złożenia przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z przyjęcia towaru, za chwilę wydania towaru przyjmuje się odpowiednio dzień odmowy przyjęcia przez Kupującego towaru lub dzień poinformowania przez STERNET Kupującego o gotowości towaru do odbioru. W takim przypadku Kupujący upoważnia STERNET do złożenia oświadczenia o odbiorze towaru przez Kupującego.
 10. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru w okresie 3 miesięcy, Kupujący wyraża zgodę na jego utylizację przez STERNET na koszt Kupującego.

III MONTAŻ, URUCHOMIENIE, SERWIS

 1. W celu umożliwienia STERNET należytego wykonania usługi Kupujący zobowiązany jest:

  - poinformować STERNET o zasadach wstępu na teren zakładu, poruszania
  się po terenie zakładu, warunkach pracy oraz zapewnić (o ile występują)
  odpowiednie dokumenty/przepustki uprawniające do wejścia lub wjazdu i 
  poruszania się po terenie zakładu,
  - zapewnić transport narzędzi,
  części zamiennych i materiałów pomocniczych w przypadku, gdy dojazd
  STERNET do miejsca wykonania usługi nie będzie możliwy,
  - przygotować miejsce i otoczenie, gdzie usługa będzie wykonywana, zgodnie z przepisami BHP oraz wymogami realizowanej usługi;
  -
  zapewnić osobom wykonującym usługę bezpieczne miejsce do przebrania
  się, przechowania pod zamknięciem rzeczy osobistych i dostęp do urządzeń
  sanitarnych;
  - zapewnić osobom wykonującym usługę miejsce (posiadające zabezpieczenie) do przechowywania narzędzi i materiałów.

 2. Jeśli Kupujący nie stworzy warunków do wykonania usługi, opisanych w pkt. 1, STERNET może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia przewidzianego w umowie. Jeżeli szkoda STERNET przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, STERNET może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 3. Odbiór prac wykonanych przez STERNET następuje w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli STERNET i Kupującego. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru lub odmowy podpisania protokołu, STERNET wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin do dokonania odbioru, z którego bezskutecznym upływem odbiór uważa się za dokonany automatycznie, w terminie pierwotnie wyznaczonym.

IV WSPARCIE TECHNICZNE I DORADZTWO

 1. Zakres, cel i przeznaczenie wyników doradztwa określa STERNET. STERNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu innego zastosowania wyników doradztwa przez Kupującego.
 2. Kupujący zapewnia, że wykorzystanie przez STERNET projektów, instrukcji i innych dokumentów dostarczonych przez Kupującego lub w imieniu Kupującego w celu wsparcia lub doradztwa, nie będzie stanowić naruszenia przez STERNET praw autorskich, patentu, zastrzeżonego znaku towarowego, prawa do projektu ani innych praw chronionych na mocy prawa. Kupujący zwalnia STERNET z odpowiedzialności i przejmuje odpowiedzialność od STERNET w związku z jakimkolwiek powództwem wniesionym z tytułu naruszenia praw oraz szkodami i wydatkami wynikającymi z takiego naruszenia (w tym między innymi kosztami obsługi prawnej oraz innymi opłatami i wydatkami), w związku z doradztwem świadczonym przez STERNET.

V PŁATNOŚĆ

 1. W przypadku, gdy uzgodnioną przez Strony walutą rozliczenia jest EUR, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności wyłącznie w EUR, przelewem na konto wskazane na fakturze. Zapłata w złotych polskich lub też walucie innej niż EUR jest niedopuszczalna.
 2. Kupującemu nie służy wobec STERNET prawo złożenia jednostronnego oświadczenia o potrąceniu (kompensacie) wzajemnych wierzytelności.
 3. STERNET zastrzega sobie prawo do złożenia jednostronnego oświadczenia o potrąceniu (kompensacie) wzajemnych wierzytelności jak również do przeniesienia przysługującej jej od Kupującego wierzytelności na rzecz osób trzecich.
 4. STERNET wyklucza możliwość obciążenia STERNET jakimikolwiek karami umownymi ze strony Kupującego.
 5. STERNET wyklucza możliwość stosowania jakichkolwiek rabatów, upustów cenowych, bonusów przewidzianych we wzorcach umów obowiązujących u Kupującego.
 6. Zgłoszenie reklamacji przedmiotu dostawy lub usługi nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar lub usługę bądź za ich część.
 7. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.
 8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy lub do kasy STERNET.
 9. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, STERNET będzie uprawniony do:

  a) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności należności z wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły,
  b)
  żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania
  towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.

 10. W przypadku ustalenia przez Strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

VI GWARANCJA JAKOŚCI

 1. STERNET udziela Kupującemu gwarancji jakości. Gwarancja jakości dotyczy wyłącznie tych towarów, których producentem jest STERNET lub usług, których wykonawcą jest STERNET.
 2. Gwarancja jakości na towary obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. Okres gwarancji jakości na usługi jest każdorazowo określany w Ofercie.
 3. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć STERNET:

  a) wypełniony druk Zgłoszenia Reklamacji, dostępny na stronie internetowej: www.sternet.pl,
  b) kopię faktury VAT,
  c) uszkodzony towar.

 4. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego przez STERNET towaru pod kątem ewentualnych wad jakościowych.
 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne towaru powstałe z powodu tkwiących w nim w dacie dostawy przyczyn – wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych – jeżeli zmniejszają one użyteczność towaru, albo jeżeli nie posiada on właściwości, o których istnieniu STERNET zapewnił.
 6. Zgłoszenie reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej wykrycia.
 7. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie opisanym w ust. 6 lub brak wymaganych dokumentów powoduje utratę przez Kupującego uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest umożliwić STERNET dokonanie oględzin, w tym pobranie próbek, wykonanie badań technicznych i innych czynności niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną STERNET może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad, albo dokonać naprawy towaru, albo obniżyć cenę, nie więcej jednak niż 50%. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny lub wynagrodzenia.
 11. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sternet może żądać pokrycia przez Kupującego poniesionych przez STERNET kosztów postępowania reklamacyjnego, a w szczególności kosztów transportu oraz ekspertyz.
 12. Gwarancja nie obejmuje:

  a) naturalnego zużycia zespołów lub części urządzeń, w szczególności
  pierścieni uszczelniających, uszczelniaczy, wkładek do sprzęgieł,
  filtrów, łożysk.
  b) uszkodzeń towaru spowodowanych przez jego
  użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
  korzystania z towaru lub jego obsługi, co dotyczy również jego
  zamontowania, instalacji i konserwacji,
  c) uszkodzenia towaru
  spowodowanego jego użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w 
  szczególności poprzez niestosowanie się do instrukcji obsługi,
  d) uszkodzeń towaru spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
  e) uszkodzeń towaru powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,
  f) przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

 13. Gwarancja obowiązuje STERNET tylko wobec pierwszego Kupującego.
 14. STERNET ma prawo żądać dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot reklamacji do STERNET na koszt Kupującego.

VII RĘKOJMIA

Odpowiedzialność STERNET z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona (artykuł 558 paragraf 1 Kodeksu cywilnego).

VIII GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku ponoszenia przez STERNET odpowiedzialności w związku z realizacją umowy, suma należnych odszkodowań, niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej dochodzonych, nie może przekroczyć 15 % wartości zawartej umowy. STERNET nie odpowiada również za utracone zyski i szkody pośrednie oraz następcze Kupującego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadkach, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza jest obligatoryjna z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IX OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, DANYCH OSOBOWYCH

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez STERNET oraz podmioty działające na zlecenie STERNET, jego danych osobowych w celu wykonania umowy, a także w celach marketingowych.
 2. Dostarczone przez STERNET towary oraz wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią własność STERNET i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia STERNET.
 3. Każda ze stron zobowiązuje się w imieniu własnym, a także swoich agentów i przedstawicieli oraz pracowników, traktować informacje poufne drugiej strony jako ściśle poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim ani nie podawać ich do wiadomości osób trzecich.
 4. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące działalności stron, procesów, asortymentu, spraw wewnętrznych – w tym między innymi informacje techniczne, praktyczne i handlowe, które strona ujawnia drugiej stronie, bezpośrednio lub pośrednio, w formie pisemnej, ustnej lub jakiejkolwiek innej.
 5. Dopuszcza się ujawnienie informacji poufnych tym przedstawicielom i pracownikom strony, na rzecz których ujawnienie jest konieczne w celu wykonania umowy. Żadna ze stron nie może wykorzystywać informacji poufnych drugiej strony do celów innych niż w celu wykonania umowy. Zobowiązania dotyczące wykorzystywania, ujawniania i zachowania w poufności nie dotyczą informacji:

  - które były znane stronie otrzymującej przed ich otrzymaniem od drugiej strony;
  - które były powszechnie dostępne przed ich otrzymaniem przez stronę otrzymującą,
  -
  które staną się powszechnie dostępne po ich otrzymaniu przez stronę
  otrzymującą, nie z winy strony otrzymującej ani jej pracowników, agentów
  bądź przedstawicieli;
  - które po ich otrzymaniu przez stronę
  otrzymującą, zostaną ujawnione stronie otrzymującej przez osobę trzecią
  uprawnioną do ich ujawnienia;
  - których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu;
  - które zostały opracowane przez stronę otrzymującą niezależnie od informacji poufnych drugiej strony.

  Każda
  ze stron jest zobowiązana zapewnić przechowywanie informacji poufnych
  drugiej strony w sposób bezpieczny. Wszystkie kopie informacji poufnych
  drugiej strony zostaną zwrócone niezwłocznie na jej wniosek, chyba że
  przechowywanie takich kopii jest wymagane na potrzeby wewnętrzne strony
  otrzymującej.


 6. STERNET zachowuje prawa i tytuł własności do wszelkich patentów, wynalazków, wzorów użytkowych, projektów i innych praw własności intelektualnej będących własnością STERNET. O ile umowa stron nie stanowi inaczej STERNET zachowuje tytuł własności także do wszelkich patentów, wynalazków, wzorów użytkowych, projektów i innych praw zapisanych w dowolnej formie, które zostały odkryte, stworzone, wprowadzone w praktykę lub w inny sposób wygenerowane w wyniku usług świadczonych przez STERNET, w tym usług wsparcia lub doradztwa (dalej zwanych „wynikami usług”). Obowiązkiem Kupującego nieograniczonym czasookresem trwania usługi STERNET jest ujawnienie STERNET wszystkich wyników usług. W przypadku wygenerowania jakichkolwiek wyników usług przez Kupującego oraz w zakresie, w jakim Kupujący je wygeneruje, Kupujący dokonuje niniejszym cesji i przenosi na STERNET, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkie prawa i tytuły do takich wyników usług oraz udziały w nich. Kupujący jest zobowiązany dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, oraz zapewnić, by jego pracownicy i agenci zapewnili dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności koniecznych do takiej cesji i przeniesienia praw.

X SPRAWY SPORNE

 1. STERNET i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami.
 2. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby STERNET.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez STERNET zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 3. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno STERNET, jak i Kupującego wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.
 4. Wszelkie zmiany umowy zawartej przy zastosowaniu OWS wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej

Zarząd STERNET sp. z o.o.

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.