Blog

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - SŁOWNIK

Rozwinięcie terminów i skrótów używanych w kontekście Efektywności Energetycznej.
Białe certyfikaty
świadectwa efektywności energetycznej wydawane na podstawie [1] w formie papierów wartościowych, które mogą zostać sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii

MWh
megawatogodziny, jednostka energii, 1 [MWh] = 3,6 [GJ]

Oszczędność energii
różnica w obecnym zużyciu energii i obliczonym zużyciu po modernizacji, przy założeniu stałej wielkości produkcji, stałej ceny energii elektrycznej i braku innych zmian w technologii produkcyjnej

Składniki zmienne energii elektrycznej
suma kosztów jednej kilowatogodziny energii elektrycznej i jej dystrybucji, które są określane w zależności od wielkości zużycia energii; jednostka [zł/kWh]

Wskaźnik emisyjności produkcji energii elektrycznej
współczynnik określający ile kilogramów dwutlenku węgla jest wyemitowane do atmosfery w wyniku produkcji jednej megawatogodziny energii elektrycznej

Tona oleju ekwiwalentnego (toe)
jest to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg. Używana przede wszystkim w energetyce do opisu dużych wartości energii.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiują 1 toe jako[1]:

1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh
1 toe = 41,868 GJ
1 toe = 10 Gcal

SPBT
prosty czas zwrotu nakładów (Simple Pay Back Time)

NPV
wartość bieżąca netto (ang. net present value, NPV, także: wartość zaktualizowana netto, wartość obecna netto), Jest to metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej oraz wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę.

IRR
wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return – IRR) – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę.

DGC
dynamiczny koszt jednostkowy jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom, czyli pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego i jest wyrażony w złotówkach na jednostkę efektu ekologiczne

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.