Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące od dnia 01 listopada 2013r.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez STERNET spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej STERNET innym podmiotom gospodarczym zwanym dalej Kupującym.
 2. Ilekroć w OWS jest mowa o towarach, pod pojęciem tym rozumie się towary, wyroby oraz usługi.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez STERNET z Kupującymi, chyba że Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy. Wówczas w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być podane do wiadomości i akceptacji Kupującego jako:

  a. załącznik do umowy,
  b. załącznik do oferty, najpóźniej przed złożeniem przez Kupującego zamówienia,
  c. plik dostępny do pobrania na stronie internetowej: www.sternet.pl/pliki/ows.pdf

 5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze STERNET przyjęcie przez niego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 6. Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno przedstawicieli STERNET, jak i przedstawicieli Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

I OFERTA, KATALOGI I OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI

 1. Zawarcie umowy sprzedaży jest poprzedzone złożeniem Kupującemu przez STERNET oferty sprzedaży.
 2. Oferty, katalogi, broszury informacyjne, reklamy, informacje zamieszczone na stronie internetowej STERNET, jak również wszelkie inne ogłoszenia o towarach i produktach oferowanych przez STERNET mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Szczegółowe dane techniczne zawarte w w/w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na szybkość zmian zachodzących w branży technicznej.
 3. Wzorce, schematy i rysunki załączone przez STERNET do składanych ofert mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych.
 4. Dostarczone przez STERNET towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią własność STERNET i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia STERNET.
 5. Warunki określone w ofercie obowiązują przez określony w niej okres ważności.
 6. Oferta nie powoduje automatycznej rezerwacji towarów będących przedmiotem tej oferty.
 7. Akceptacja oferty STERNET przez Kupującego następuje poprzez złożenia zamówienia. Do tego momentu Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy, ani żadne inne roszczenie odszkodowawcze (wyłączona zostaje odpowiedzialność STERNET w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie).

II ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać następujące elementy:

  a) pełną nazwę oraz dokładny adres siedziby Kupującego,
  b) pełną nazwę oraz dokładny adres odbiorcy lub miejsca dostawy towaru,
  c) dane kontaktowe do potwierdzenia zamówienia,
  d) dane rejestrowe Kupującego: wskazanie KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP,
  e) powołanie się na ewentualną ofertę poprzez określenie co najmniej jej numeru i daty,
  f) określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę, zgodnie z kodyfikacją STERNET,
  g) terminy, miejsce i warunki wydania towaru,
  h) uzgodnione warunki płatności.

 2. W przypadku zamówienia składanego w STERNET po raz pierwszy Kupujący załącza do niego kopie dokumentów rejestrowych.

III UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Strony zawierają umowę sprzedaży na warunkach przewidzianych w ofercie STERNET z chwilą przyjęcia przez STERNET pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 2. W ofercie zawarte jest postanowienie o zastosowaniu do umowy OWS obowiązujących w STERNET, w związku z tym złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją OWS.
 3. Dla zamówień złożonych w terminie ważności oferty mają zastosowanie warunki określone w ofercie chyba, że STERNET wyrazi zgodę na ich zmianę.
 4. Dla zamówień złożonych do danej oferty, lecz po upływie terminu jej ważności, STERNET zastrzega sobie prawo ustalenia nowych warunków sprzedaży lub odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego zamówienia powinny zostać dokonane przez Kupującego na piśmie i wysłane faksem, e-mailem lub listem poleconym pod adresem STERNET w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pierwotnego zamówienia - pod rygorem nieuwzględnienia ich przez STERNET.
 6. STERNET zrealizuje zobowiązania wynikające z zawartej umowy pod warunkiem, że ich realizacja nie będzie powodować naruszenia krajowych, ani też międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu handlu międzynarodowego (w tym embarg lub innych sankcji). Jeżeli warunek ten nie będzie zachowany, STERNET nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane przez odstąpienie od realizacji umowy.
 7. Kupujący nie może przenieść na inny podmiot wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej ze STERNET umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody STERNET.
 8. Wszelkie zmiany postanowień zawartych w niniejszym ustępie wymagają dla swej ważności pisemnej zgody Stron.


IV DOSTAWA

§ 1. TERMIN DOSTAWY


 1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski, a za uprzednią pisemną zgodą STERNET również poza granicami Polski.
 2. Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez STERNET w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanym przez STERNET data dostawy nie jest wyraźnie określona co do dnia, oznacza to, że termin dostawy jest traktowany przez Strony jako przybliżony.
 3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez STERNET, jeżeli:

  a. przesyłka z towarami została wydana z magazynu STERNET przed
  upływem uzgodnionego terminu dostawy – w przypadku, gdy dostawa jest
  dokonywana za pośrednictwem przewoźnika,

  b. towary zostały wydane z
  magazynu STERNET do dnia upływu uzgodnionego terminu dostawy włącznie– w
  przypadku, gdy obowiązuje odbiór własny Kupującego, chyba, że wydanie
  towaru w terminie późniejszym nastąpi na wniosek Kupującego. 4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania od STERNET towaru będącego przedmiotem dostawy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zgłoszenia przez STERNET gotowości do jego dostarczenia. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego w terminie podanym pisemnie przez STERNET, towar zostanie odpowiednio zmagazynowany i zabezpieczony przez STERNET i będzie pozostawał w gotowości do natychmiastowego pobrania go przez Kupującego. W takim przypadku STERNET jednostronnie sporządzi protokół przekazania towaru, a Kupujący uzna taki protokół za ważny i wystarczający do stwierdzenia, że towar został przez STERNET dostarczony oraz do wystawienia przez niego uzasadnionej faktury za dostarczony towar. W tej sytuacji STERNET ma prawo do żądania zapłaty ceny w terminie wskazanym w fakturze. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany w fakturze czy zamówieniu, a Kupujący nadal nie odebrał towaru, STERNET jest uprawniony do żądania zapłaty ceny łącznie z odsetkami oraz wydania towaru dopiero po całkowitej zapłacie należności. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie niezależnie od uprawnień i obowiązków stron wynikających z Rozdziału IV §4.
 5. Termin dostawy w każdym przypadku traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść STERNET. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawcy STERNET, STERNET jest uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania zamówienia. Oświadczenie STERNET wiąże bezwzględnie strony.
 6. W razie gdy STERNET poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony wcześniej towar, STERNET ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczaniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od umowy odstąpić.


§ 2. ROZKŁAD CIĘŻARU RYZYKA


 1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Kupującego, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi.
 2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynie STERNET.


§3. BRAK MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY (definitywny, czasowy lub częściowy)


 1. STERNET nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dostawa towaru jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności jeśli spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, przez co rozumie się między innymi zdarzenia losowe, wojnę, strajk, zarządzenie władz – również jeśli te przyczyny wystąpiły po stronie dostawcy STERNET.
 2. STERNET jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.


§4. ODBIÓR TOWARU


 1. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego, chyba że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru towaru.
 2. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia swoim czytelnym podpisem na dokumencie dostawy (list przewozowy, WZ –specyfikacja wysyłkowa, faktura) zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.
 3. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też stwierdzi uszkodzenie towaru lub jego opakowania, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru lub też sporządzić odrębny protokół odbioru przesyłki z pełnym opisem szkody i podpisem przewoźnika, a następnie poinformować o tym STERNET na piśmie. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:

  a) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień - w przypadku uszkodzeń towaru;
  b)
  jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej
  przedmiotu oraz ceny- w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym
  lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub
  specyfikacji.

 4. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej po odebraniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności nie ma prawa do użycia kwestionowanego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez STERNET pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec STERNET.
 5. Towary dostarczone przez STERNET powinny być transportowane, rozładowywane i przechowywane zgodnie z zaleceniami technicznymi STERNET. W przypadku niedostosowania się Kupującego do tych zaleceń STERNET zastrzega sobie prawo do nieuznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 6. STERNET nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u Kupującego.


§5. BRAK ODBIORU TOWARU LUB ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU


 1. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV § 1 punkt 4 STERNET przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu i magazynowania.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty STERNET wynagrodzenia za usługę magazynowania towaru w wysokości 0,5 % netto wartości netto nieodebranego towaru za każdy dzień jego magazynowania.
 3. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu STERNET przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty postawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, to STERNET przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i ryzyko Kupującego.


§6. ZWROTY TOWARU


 1. STERNET nie przyjmuje zwrotu towaru dostarczonego zgodnie z umową.
 2. Zwrot zakupionego towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i STERNET, przy czym wszelkie koszty i ryzyka zwrotu towaru obciążają Kupującego.


V MONTAŻ, URUCHOMIENIE, SERWIS


 1. STERNET świadczy usługi montażu, uruchomienia oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego towarów znajdujących się w jego ofercie.
 2. W odniesieniu do prac związanych z montażem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki każdorazowo określone w ofercie STERNET.
 3. Kupujący, zamawiając w STERNET usługę montażu, uruchomienia lub serwisu urządzeń powinien na własny koszt oraz w ustalonym terminie zapewnić:

  a. wyposażony we własne narzędzia personel pomocniczy w wymaganej liczbie oraz o określonych kwalifikacjach;
  b.
  wykonanie wszystkich prac pomocniczych (np. roboty ziemne,
  przygotowanie podłoża, roboty budowlane, kucie, ustawianie rusztowań,
  prace tynkarskie, malarskie itp.) wraz z dostarczeniem wszelkich
  niezbędnych dla realizacji tych prac materiałów;
  c. dostarczenie
  materiałów oraz urządzeń niezbędnych do ustawienia oraz uruchomienia
  (np. drewno na rusztowania, kliny, podkładki, środki czyszczące i 
  uszczelniające, smary, paliwa, urządzenia dźwigowe itp.)
  d. zasilanie w energię i wodę, łącznie z przyłączami do miejsca wykorzystania, ogrzewanie oraz oświetlenie ogólne;
  e.
  odpowiednio duże, przystosowane, suche i zamykane pomieszczenie w 
  pobliżu miejsca montażu - do przechowywania towarów podlegających
  montażowi, aparatury, materiałów i narzędzi itp., oraz odpowiednie
  pomieszczenia robocze i socjalne wyposażone w niezbędne instalacje
  sanitarne;
  f. ochronę przechowywanych na terenie Kupującego rzeczy
  należących do STERNET oraz personelu realizującego ustawienie i / lub
  montaż, na tym samym poziomie jak w odniesieniu do majątku Kupującego;

 4. Przed rozpoczęciem przez STERNET prac, Kupujący powinien bez wezwania udostępnić wszelkie niezbędne dane na temat położenia niewidocznych przewodów instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej oraz innych tego typu instalacji, a także informacje na temat ewentualnych zakłóceń, jeśli miałoby to wpływ na realizację zamówienia;
 5. Przed rozpoczęciem ustawienia oraz montażu na miejscu powinny znajdować się wszelkie dostarczone części niezbędne do rozpoczęcia ustawienia lub montażu, a wszystkie roboty murarskie, ciesielskie oraz inne roboty wstępne powinny przed rozpoczęciem ustawienia być na tyle zaawansowane, aby ustawienie lub montaż mogły być rozpoczęte niezwłocznie po przybyciu pracowników STERNET realizujących te prace i pozwalało na prowadzenie tych prac bez zakłóceń. W tym celu dostęp do miejsca oraz samo miejsce ustawienia powinno być czyste i wypoziomowane, fundamenty winny być suche i związane, podmurówka ustawiona i wypełniona, a przy ustawieniu w pomieszczeniu wewnętrznym ściany winny być otynkowane a drzwi i okna osadzone.
 6. Jeżeli ustawienie, montaż lub uruchomienie opóźniają się z przyczyn niezawinionych przez STERNET Kupujący obciążony zostanie dodatkowymi kosztami delegowania pracowników STERNET realizującymi te usługi.
 7. STERNET nie ponosi odpowiedzialności za prace wykonane przez jego pracowników realizujących ustawienie lub montaż, jak również przez inne podmioty działające na jego zlecenie, jeżeli wykonanie tych prac nie ma związku z dostarczanymi towarami, ich ustawieniem lub instalacją, a same prace zostały zainicjowane przez Kupującego.
 8. Odbiór prac wykonanych przez STERNET następuje w formie protokółu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli STERNET i Kupującego. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru lub odmowy podpisania protokółu z powodu nieistotnych usterek, STERNET wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin do dokonania odbioru, z którego bezskutecznym upływem odbiór uważa się za dokonany automatycznie, w terminie pierwotnie wyznaczonym.


VI WARUNKI PŁATNOŚCI


§ 1.CENA


 1. Jeżeli nie było innych ustaleń między Stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dokonania sprzedaży.
 2. Za dzień dokonania sprzedaży uważa się dzień wydania towaru Kupującemu w magazynie STERNET lub dzień wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od ustalonych warunków dostawy według Incoterms 2010. W przypadku usługi za dzień sprzedaży uważa się dzień wykonania usługi stwierdzony w protokole odbioru.
 3. Ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć wartość podatku VAT według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.
 4. W przypadku, gdy uzgodnioną przez Strony walutą rozliczenia jest PLN, a ceny zostały określone w EUR, ceny te przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży EUR ogłaszanego przez NBP w tabeli C z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sprzedaży, obowiązującego w dniu sprzedaży, chyba, że Strony uzgodniły inny kurs przeliczenia.
 5. W przypadku, gdy uzgodnioną przez Strony walutą rozliczenia jest EUR, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności wyłącznie w EUR, przelewem na konto wskazane na fakturze. Zapłata w złotych polskich lub też walucie innej niż EUR jest niedopuszczalna.
 6. Koszt opakowań towaru, w tym palet jednorazowych jest wliczony do ceny towaru.
 7. Kupującemu nie służy wobec STERNET prawo złożenia jednostronnego oświadczenia o potrąceniu (kompensacie) wzajemnych wierzytelności.
 8. STERNET zastrzega sobie prawo do złożenia jednostronnego oświadczenia o potrąceniu (kompensacie) wzajemnych wierzytelności jak również do przeniesienia przysługującej jej od Kupującego wierzytelności na rzecz osób trzecich.
 9. Zgłoszenie reklamacji przedmiotu dostawy lub usługi nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar lub usługę bądź za ich część.


§ 2.TERMIN PŁATNOŚCI


 1. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury.
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy lub do kasy STERNET.
 3. STERNET może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego na warunkach indywidualnie uzgodnionych, po uprzednim dokonaniu oceny zdolności kredytowej Kupującego.
 4. STERNET zastrzega sobie prawo dostosowywania warunków przyznanego kredytu kupieckiego do sytuacji finansowej Kupującego. STERNET ma także prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji lub dokonania przedpłaty, zaliczki lub zadatku na poczet dostawy zamówionego towaru.


§ 3. OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI


 1. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, STERNET będzie uprawniony do:

  a) żądania zapłaty przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej,
  b) żądania zapłaty przez Kupującego wszelkich kosztów windykacji należności poniesionych przez STERNET,
  c) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności należności z wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły,
  d)
  żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania
  towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.


 2. W przypadku ustalenia przez Strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.


VII REKLAMACJE DOTYCZĄCE ILOŚCI


 1. Reklamacje dotyczące wad ilościowych dostawy mogą dotyczyć:

  a. szkód powstałych w czasie transportu towaru,
  b. braku towarów w dostawie.

 2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1a zgłoszenie reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić najpóźniej w dniu odbioru towaru od spedytora.
 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1b zgłoszenie reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru/odbiorze towaru od spedytora.
 4. W przypadku reklamacji dotyczących wad ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego na liście przewozowym, dokumencie WZ-specyfikacji wysyłkowej lub na fakturze adnotacji o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie uszkodzenia lub braku w dostawie) lub też sporządzenie odrębnego protokołu reklamacyjnego. Adnotacje lub protokół muszą zostać podpisane przez przedstawiciela spedytora, który towar dostarczył.


VIII REKLAMACJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI


 1. STERNET udziela Kupującemu gwarancji jakości zakupionych towarów.
 2. Gwarancja obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 3. Na podstawie udzielonej gwarancji STERNET zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych sprzedanego towaru bądź jego wymiany na nowy, wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie trwania gwarancji.
 4. Dla potwierdzenia uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu gwarancji jakości STERNET może wydać Kupującemu Kartę Gwarancyjną.
 5. W przypadku niewydania Kupującemu Karty Gwarancyjnej, dokumentem gwarancyjnym jest faktura sprzedaży lub WZ-specyfikacja wysyłkowa w przypadku dostaw przedpłaconych w 100%.
 6. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć STERNET wraz z uszkodzonym towarem:

  a) Wypełniony druk Zgłoszenia Reklamacji, dostępny na stronie internetowej: www.sternet.pl oraz
  b) Kartę Gwarancyjną wraz z fakturą, lub fakturę, jeśli nie wydano Karty Gwarancyjnej,

 7. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego przez STERNET towaru (w tym wykonanej usługi) pod kątem ewentualnych wad jakościowych.
 8. Reklamacje dotyczące wad jakościowych towaru mogą dotyczyć:

  a. widocznych wad fizycznych: uszkodzenia powłoki, wgniecenia, wygięcia, zgięcia itp. inne uszkodzenia,
  b. wad ukrytych (błędy fabryczne), których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru przy jego odbiorze nie było możliwe

 9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 8a zgłoszenie reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od odbioru towaru.
 10. W przypadku, o którym mowa w punkcie 8b zgłoszenie reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż termin upływu udzielonej gwarancji.
 11. Brak zgłoszenia reklamacji w obowiązujących terminach lub brak wymaganych dokumentów powoduje utratę przez Kupującego uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 12. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest umożliwić STERNET dokonanie oględzin reklamowanego towaru, w tym pobranie próbek, wykonanie badań technicznych i innych czynności niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 13. STERNET zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne Kupującego w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w STERNET. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta towaru, a w szczególności wynikający z konieczności przesłania towaru do producenta, termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu reklamacji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru przez producenta. W takim wypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 14. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną STERNET może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad, albo dokonać naprawy towaru, albo wypłacić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 15. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
 16. Wymiana zakupionego towaru na nowe, wolne od wad nastąpi w przypadku stwierdzenia przez STERNET wady urządzenia niemożliwej do usunięcia.
 17. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez STERNET kosztów postępowania reklamacyjnego, a w szczególności kosztów transportu oraz ekspertyz.
 18. STERNET nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami projektowymi i wykonawczymi osób trzecich.
 19. Gwarancja nie obejmuje:

  a) uszkodzeń towaru spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie
  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją korzystania z towaru lub jego
  obsługi, co dotyczy również jego zamontowania, instalacji i 
  konserwacji,
  b) uszkodzenia towaru spowodowanego jego użytkowaniem
  niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez niestosowanie się
  do instrukcji obsługi,
  c) uszkodzenia towaru spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
  d) uszkodzeń towaru powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,
  e) przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione.

 20. Gwarancja obowiązuje STERNET tylko wobec pierwszego Kupującego.
 21. STERNET ma prawo żądać dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot reklamacji do STERNET lub do producenta towaru na koszt Kupującego.
 22. W technicznych sprawach spornych zastosowanie mają normy producenta towaru.


VIII RĘKOJMIA


Odpowiedzialność STERNET z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru jest wyłączona (artykuł 558 paragraf 1 Kodeksu cywilnego).


VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ TOWAR


W przypadku ponoszenia przez STERNET odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą przez STERNET towarów lub usług jest ograniczona (tj. również z tytułu przestoju towaru dostarczonego przez STERNET niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały). Suma należnych odszkodowań, niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej dochodzonych, nie może przekroczyć 15 % wartości zawartej umowy sprzedaży. STERNET nie odpowiada również za utracone zyski i szkody pośrednie oraz następcze Kupującego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadkach, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza jest obligatoryjna z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


IX CZĘŚCIOWA BEZSKUTECZNOŚĆ


W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.


X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez STERNET oraz podmioty działające na zlecenie STERNET w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez STERNET oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez STERNET działalnością gospodarczą.
 2. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ).


XI SPRAWY SPORNE


 1. STERNET i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami.
 2. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby STERNET.


XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


Zarząd STERNET sp. z o.o.

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.