Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące od dnia 25.01.2022r.

1. Uwagi wstępne

1.1  Zakres, ilość, jakość, funkcjonalność i specyfikacje techniczne wszelkich towarów, sprzętu, dokumentacji, oprogramowania, prac lub usług dostarczanych przez STERNET (dalej łącznie „Towary”) określone są, odpowiednio, w potwierdzeniu zamówienia przez STERNET lub w Umowie podpisanej przez Klienta i STERNET.

1.2  Informacja cenowa STERNET wraz z niniejszymi warunkami i innymi dokumentami, wyraźnie wskazanymi w piśmie ofertowym jako stanowiące część umowy, stanowią całość umowy między Stronami (dalej „Umowa”). Wszelkie ogólne warunki Klienta mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez STERNET.

1.3  Odniesienia do „STERNET” w treści Umowy wskazują na osobę prawną o nazwie STERNET sp. z o.o., która zawiera Umowę, chyba że kontekst wskazuje inaczej. Odniesienia do „Klienta” wskazują na osobę prawną, do której adresowane jest pismo ofertowe.  

2. Prawo do korzystania

2.1  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Strony w niniejszej Umowie, wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej Towarów, wszystkich dokumentów dostarczonych przez STERNET w związku z niniejszą Umową (dalej „dokumentacja”) oraz całości oprogramowania, sprzętu, know-how (dalej „IPR”) oraz innych rzeczy dostarczonych wraz z Towarami i dokumentacją stanowią wyłączną własność i przysługują STERNET. Klient nie ma prawa do przeprowadzania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub powielania (lub zlecania takich czynności innym podmiotom) Towarów lub ich części, z wyjątkiem sytuacji, w których takie ograniczenia nie są możliwe do wyegzekwowania na gruncie obowiązującego prawa.  

2.2  Klient może korzystać z dokumentacji, która jest niezmieniona oraz w zakresie niezbędnym do obsługi i standardowych czynności utrzymania Towarów przez personel Klienta, chyba że STERNET zastrzeże inaczej na piśmie.  

2.3  Jeśli Towary obejmują oprogramowanie, takie oprogramowanie objęte jest licencją na podstawie warunków zawartych w dokumentacji oprogramowania, w samym oprogramowaniu lub w dołączonych warunkach licencyjnych (w każdym przypadku „obowiązujące warunki licencji”), które mają znaczenie nadrzędne względem postanowień niniejszego Punktu 2. Oprogramowanie jest udostępniane w postaci kodu wynikowego bez kodów źródłowych. Niniejsza licencja przyznaje jedynie niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z opisem w obowiązujących warunkach licencji lub, jeśli takich warunków nie ma, do celów obsługi i standardowych czynności utrzymania Towarów.  

2.4  Towary mogą zawierać oprogramowanie innych producentów. W zakresie, w jakim obowiązują określone warunki licencyjne licencjodawcy zewnętrznego, STERNET dostarczy takie warunki licencji wraz z Towarami. Klient ma obowiązek przestrzegać warunków takich licencji zewnętrznych.  

2.5  O ile oprogramowanie zawiera oprogramowanie Open Source (dalej „OOS”) STERNET dostarczy wraz z Towarami odpowiednie warunki licencji OOS. Warunki licencyjne OOS mają znaczenie nadrzędne względem postanowień niniejszej Umowy. Szczegóły dotyczące oprogramowania innych producentów i OOS zawartych w Towarach dostępne są w dokumentacji oprogramowania (np. w pliku README_OSS).  

2.6  Prawa przyznane w Punkcie 2 mogą zostać przeniesione na osobę trzecią jedynie wraz z przeniesieniem na tę osobę trzecią tytułu własności wszystkich Towarów.

2.7  Bez uszczerbku dla praw własności intelektualnej Klienta i z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującym prawem, STERNET i jej podmioty stowarzyszone i partnerzy mogą, dla własnych celów biznesowych, gromadzić, wykorzystywać, modyfikować i kopiować wszelkie dane uzyskane w ramach niniejszej Umowy. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących danych osobowych.

3. Ceny i warunki płatności

3.1  O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ceny nie zawierają pakowania, frachtu, ubezpieczenia ani żadnych innych dodatkowych opłat (np. magazynowanie, kontrole przez podmioty zewnętrzne). Cenę przypadającą do zapłaty przez Klienta w ramach niniejszej Umowy określa się w Umowie terminem „cena umowna”.

3.2  Każda ze Stron zobowiązana jest do zapłaty wszelkich kwot należnych drugiej Stronie na mocy niniejszej Umowy, bez żadnych potrąceń, roszczeń wzajemnych lub odliczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy Strony ustaliły inaczej na piśmie lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.  

4. Terminy dostaw i opóźnienia

4.1  Wszelkie uzgodnione terminy dotyczące Towarów lub jakiejkolwiek ich części ulegają przedłużeniu o rozsądny okres czasu, jeśli oraz w zakresie, w jakim STERNET opóźni lub nie będzie miała możliwości wykonywania swoich obowiązków w związku z działaniem osoby trzeciej lub niewykonaniem obowiązków przez Klienta. Sytuacje takie obejmują, między innymi, dostarczenie wymaganych dokumentów (takich jak niezbędne zgody i pozwolenia), terminowe wykonanie prac przez Klienta lub osobę trzecią wyznaczoną przez Klienta oraz przestrzeganie warunków płatności.  

4.2  STERNET może, w uzasadnionych przypadkach, dostarczyć Towary etapami lub na raty i ma prawo na takiej podstawie do wystawienia stosownej faktury.  

4.3  Jeśli STERNET nie dotrzyma ustalonego terminu dostawy wyłącznie ze swojej winy, Klient ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 0,25% wartości opóźnionej części Towarów za każdy pełny tydzień opóźnienia, w którym Klient poniósł w jego wyniku stratę. Kary umowne należne w przypadku opóźnienia są ograniczone do 5% wartości opóźnionej części Towarów, a w żadnym przypadku łączne kary umowne nie przekroczą wartości 5% całkowitej ceny umownej.  

4.4  Wyłącza się, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie inne prawa i środki zaradcze, które mogłyby przysługiwać Klientowi w związku z opóźnieniem, niż wyraźnie określone w niniejszym Punkcie 4 oraz w Punkcie 15, ust. 2, lit. a) poniżej.  

4.5  Jeżeli Klient, kontrahenci Klienta lub inna osoba trzecia wyznaczona przez Klienta spowoduje opóźnienie w dostawie Towarów, Klient zwróci STERNET wszelkie uzasadnione dodatkowe koszty i wydatki poniesione w związku z takim opóźnieniem.  

5. Przeniesienie ryzyka i tytułu własności

5.1  Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiejkolwiek części Towarów przechodzi na Klienta w momencie dostawy.  

5.2  Towary uznaje się za dostarczone, jeśli Klient odmówi przyjęcia dostawy bez podania przyczyny. W takim przypadku Towary mogą zostać przechowane i ubezpieczone na ryzyko i koszt Klienta, przy czym wszelkie płatności z tytułu dostawy przypadają do zapłaty, a zastosowanie mają wszystkie skutki dostawy. Takie same skutki mają zastosowanie od dnia planowanego terminu dostawy, jeżeli wysyłka Towarów zostanie przełożona z przyczyn leżących po stronie Klienta.  

5.3  STERNET zachowuje tytuł własności dowolnej części Towarów do momentu otrzymania za nią pełnej zapłaty. Po zawarciu Umowy, Klient upoważnia STERNET do zgłoszenia lub rejestracji zastrzeżenia prawa własności w rejestrach publicznych, księgach lub podobnych zapisach prowadzonych w tym celu przez właściwe organy odpowiednich krajów oraz do dopełnienia wszystkich wymaganych formalności na koszt Klienta.

6. Przypadki działania siły wyższej

6.1  „Zdarzenie siły wyższej” oznacza każde zdarzenie będące poza rozsądnie możliwą kontrolą Strony lub jej podwykonawców, któremu nie można było zapobiec stosowaniem dobrych praktyk branżowych, i które skutkuje brakiem możliwości wykonania – lub opóźnieniem wykonania – całości lub części zobowiązań umownych przez Stronę, jej podmioty stowarzyszone, partnerzy lub któregokolwiek z jej podwykonawców lub poddostawców (dalej „Strona narażona”). Zdarzenia siły wyższej obejmują, między innymi, wojny, zamieszki, niepokoje społeczne, terroryzm, katastrofy naturalne, epidemie, strajki, blokady, ataki na systemy informatyczne STERNET (takie jak wirusy, ataki hakerów), nieudzielenie koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub inne działania lub zaniechania jakiegokolwiek organu publicznego, a także embarga lub inne sankcje handlowe nałożone przez Unię Europejską (UE) lub Stany Zjednoczone Ameryki (USA), lub dowolny organ na terytorium UE lub USA, lub przez Organizację Narodów Zjednoczonych, które, według wyłącznej opinii STERNET, mogą narazić STERNET lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów (w tym partnerów handlowych, dostawców, kooperantów) na sankcje, kary, utratę przywilejów lub inne działania lub zaniechania władz publicznych o charakterze szkodliwym dla STERNET lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych albo partnerów lub mogą spowodować odmowę realizacji dostawy przez podwykonawców lub poddostawców z przyczyn, o których mowa powyżej, a także wskutek działań lub zaniechań (w tym pogróżek) organów publicznych, w tym wszelkich podmiotów działających w ich imieniu.  

6.2  W przypadku wystąpienia siły wyższej, uznaje się, że Strona narażona nie narusza swoich zobowiązań umownych przez okres trwania, jak i w zakresie niezbędnym do przezwyciężenia skutków zdarzenia siły wyższej.  

6.3  Strona narażona ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej wraz ze wskazaniem zobowiązań umownych, których nie będzie w stanie wykonywać w związku z tym zdarzeniem.  

6.4  Jeżeli jedno lub więcej zdarzeń siły wyższej – w tym ich skutki – utrzymują się łącznie przez okres 180 dni, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę na piśmie w zakresie tych Towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone. W odniesieniu do części towarów, które nie zostały dostarczone, STERNET ma prawo do żądania od Klienta zwrotu nieuniknionych kosztów związanych z takim wypowiedzeniem.  

7. Obowiązki Klienta

7.1  Klient uzyska wszystkie niezbędne koncesje, pozwolenia i zgody wymagane do oddania do eksploatacji, odbioru i korzystania z Towarów.

7.2  Jeśli dostawa Towarów opóźni się z powodu okoliczności, za które STERNET nie ponosi odpowiedzialności, Klient zwróci STERNET wszelkie dodatkowe koszty wynikające z takiego opóźnienia.  

8. Konieczność modyfikacji Umowy wskutek zmian zewnętrznych

Jeśli po dacie podpisania Umowy ulegną zmianie lub zostaną wprowadzone przepisy ustawowe i wykonawcze, standardy techniczne, kodeksy postępowania oraz decyzje lub wytyczne wydane przez sądy lub władze publiczne, STERNET będzie miała prawo do zmiany Umowy, w tym, między innymi, korekty ceny umownej w celu odzwierciedlenia wszelkich dodatkowych kosztów, które STERNET może ponieść, a także, o ile zajdzie taka potrzeba, korekty harmonogramu i zakresu dostarczanych Towarów celem zrekompensowania negatywnych skutków lub dodatkowych wymagań wynikających z wyżej wspomnianych zmian.

9. Odpowiedzialność za wady

9.1  Na potrzeby niniejszej Umowy, oraz z zastrzeżeniem Punktu 9, ust. 2, wada oznacza wszelkie niezgodności Towarów z warunkami niniejszej Umowy zaistniałe w Towarach w momencie przeniesienia ryzyka na Klienta (dalej „wady”).  

9.2  W szczególności, za wady nie uznaje się następujących okoliczności:  

 1. normalne zużycie, niezgodność wynikająca z nadmiernego obciążenia,
 2. niezgodność wynikająca z wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z Towarem; nieprzestrzeganie instrukcji lub zaleceń zamieszczonych w instrukcji obsługi lub konserwacji i w innych dokumentach;
 3. instalacja, montaż, modyfikacja, oddanie do eksploatacji lub rozruch wstępny nie przeprowadzone przez STERNET,
 4. błędy oprogramowania o jednorazowym charakterze,
 5. wady, które nie wpływają znacząco niekorzystnie na korzystanie z Towarów.

9.3  Klient ma obowiązek sprawdzić Towary w momencie dostawy i niezwłocznie powiadomić STERNET na piśmie o wszelkich wykrytych wadach. Wyklucza się roszczenia Klienta z tytułu widocznych wad w przypadku braku ich zgłoszenia przez Klienta.  

9.4  Po otrzymaniu wspomnianego pisemnego powiadomienia, STERNET, zgodnie z własnym wyborem, usunie wadę w drodze naprawy, wymiany lub ponownego wykonania wadliwego przedmiotu. STERNET przysługuje rozsądny okres czasu oraz możliwość naprawy wady. W tym celu Klient zapewnia STERNET dostęp do wadliwych Towarów, przeprowadzi wszelkie niezbędne prace demontażowe i montażowe, a także zapewni dostęp do danych dotyczących eksploatacji i obsługi technicznej i poniesie wszystkie koszty z tym związane. Na żądanie STERNET, Klient zadba, by tytuł własności do wymienionych części/przedmiotów został przeniesiony na STERNET.  

9.5  O ile nie uzgodniono inaczej, okres odpowiedzialności za wady jakiejkolwiek części Towarów wynosi 12 miesięcy. Bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu przeniesienia ryzyka. W przypadku wymienionych lub naprawionych części Towarów, okres odpowiedzialności za wady wynosi 6 miesięcy od daty wymiany lub naprawy, jeżeli pierwotny okres odpowiedzialności za wady Towarów upływa wcześniej. W każdym przypadku, okres odpowiedzialności za wady upływa nie później niż 24 miesiące od rozpoczęcia pierwotnego okresu odpowiedzialności.

9.6  Jeśli wadliwe jest oprogramowanie, STERNET jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi zaktualizowanej wersji oprogramowania, w której wada nie występuje, jak tylko STERNET będzie dysponowała taką zaktualizowaną wersją lub, jeśli STERNET jest jedynie licencjobiorcą, będzie nią dysponował licencjodawca. Jeśli oprogramowanie zostało zmodyfikowane lub opracowane samodzielnie przez spółkę STERNET, dostarczy ona Klientowi tzw. obejście lub inne tymczasowe rozwiązanie naprawcze do czasu dostarczenia zaktualizowanej wersji oprogramowania, jeśli takie obejście lub rozwiązanie tymczasowe jest możliwe do zastosowania w rozsądnych kosztach oraz jeśli działalność biznesowa Klienta mogłaby być bez zastosowania takiego rozwiązania znacząco utrudniona.  

9.7  Jeśli STERNET przystąpi do prac mających na celu naprawę wady i okaże się, że taka wada faktycznie nie występuje, Klient zapłaci STERNET za takie prace, w tym za czynności diagnostyczne.  

9.8  Wyłącza się wszelką dalej idącą odpowiedzialność STERNET oraz prawa i środki zaradcze przysługujące Klientowi w przypadku stwierdzenia wady Towarów niż wyraźnie określone w niniejszym Punkcie 9 lub – w przypadku, gdy STERNET pomimo podjęcia co najmniej trzykrotnej próby nie zdołała usunąć wady - w Punkcie 15, ust. 2, lit. b). Wyłącza się ponadto – w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez prawo – wszelkiego rodzaju zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i gwarancje dorozumiane w świetle obowiązujących ustaw i przepisów.  

10. Prawa własności intelektualnej  

10.1  Jeżeli osoba trzecia wniesie wobec Klienta uzasadnione roszczenie, że Towary naruszają prawa własności intelektualnej należące do takiej osoby, wówczas, z zastrzeżeniem poniższych postanowień Punktu 10, STERNET, zgodnie z własnym wyborem i na własny koszt  

 1. uzyska prawo do korzystania z odpowiednich praw własności intelektualnej mających związek z Towarami; lub
 2. dokona modyfikacji Towarów, tak aby nie naruszały odpowiednich praw własności intelektualnej; lub
 3. wymieni część Towarów skutkującą naruszeniem praw własności intelektualnej.  
Jeżeli w opinii STERNET żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe do zastosowania, STERNET może odebrać od Klienta część Towarów i zwrócić Klientowi zapłaconą za nie kwotę.  
10.2  Zobowiązania STERNET, o których mowa w Punkcie 10, ust. 1 podlegają następującym warunkom:

 1. Klient niezwłocznie powiadomi STERNET na piśmie o roszczeniu strony trzeciej i dostarczył STERNET kopię każdej korespondencji, zawiadomienia lub innego działania związanego z domniemanym naruszeniem,
 2. Klient nie uzna samodzielnie naruszenia za uzasadnione i udzieli STERNET upoważnienia, wsparcia oraz udostępni informacje wymagane przez STERNET w celu przystąpienia do obrony przed roszczeniem lub jego zaspokojenia, oraz
 3. STERNET przejmie wyłączną kontrolę nad obroną (w tym prawo do wyboru obrońcy) i wyłączne prawo do zaspokojenia roszczenia.  
Jeżeli Klient zaprzestanie korzystania z Towarów lub ich dowolnej części, powiadomi osobę trzecią na piśmie, że zaprzestanie korzystania nie stanowi przyznania się do naruszenia praw własności intelektualnej.  

10.3  Wyklucza się wszelkie roszczenia Klienta, jeśli Klient (w tym jego przedstawiciele, pracownicy lub kontrahenci) ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej, co obejmuje, między innymi, naruszenie praw własności intelektualnej spowodowane (i) konkretnymi żądaniami Klienta, (ii) użyciem Towarów w celu lub w sposób niemożliwy do przewidzenia przez STERNET, (iii) modyfikacją Towarów przez Klienta lub użyciem Towarów w połączeniu z innym sprzętem.  

10.4  Niniejszy Punkt 10 określa całkowitą odpowiedzialność STERNET z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich. Wyklucza się wszelkie inne prawa i środki zaradcze przysługujące Klientowi.

11. Odpowiedzialność

O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszej Umowie, niniejszy Punkt 11 reguluje wyłącznie odpowiedzialność STERNET za szkody, koszty i wydatki, niezależnie od podstawy prawnej, na której jest oparta, w tym, choć nie wyłącznie, odpowiedzialność umowną, odpowiedzialność deliktową (w tym zaniedbanie), odpowiedzialność z tytułu fałszywego przedstawienia faktów, odpowiedzialność odszkodowawczą, odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji lub inną.  

11.1  Zgodnie z obowiązującym prawem STERNET ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała oraz umyślne działania lub zaniechania.  

11.2  STERNET w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności – niezależnie od tego, czy wynika to z zabezpieczenia odszkodowawczego czy umowy, czynu niedozwolonego (łącznie z zaniedbaniem i naruszeniem obowiązku ustawowego), czy też z innych powodów – z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty produkcji, przerwy w działalności lub utraty możliwości użytkowania, kosztów materiałowych, utraty udziałów, utraty informacji i/lub danych, w przypadku roszczeń wynikających z umów z osobami trzecimi lub z tytułu szkód pośrednich lub wtórnych.  

11.3  Całkowita odpowiedzialność STERNET – niezależnie od tego, czy wynika to z zabezpieczenia odszkodowawczego czy umowy, czynu niedozwolonego (łącznie z zaniedbaniem i naruszeniem obowiązku ustawowego), czy też z innych powodów – w związku z Umową nie może przekroczyć poziomu 20% ceny umownej za zdarzenie i ograniczona jest, bez względu na okoliczności, do poziomu 100% ceny umownej.  

11.4  Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie mają również zastosowanie do podwykonawców STERNET, a także jej pracowników, przedstawicieli lub innych osób działających w jej imieniu.  

11.5  Odpowiedzialność STERNET z tytułu niniejszej Umowy wygasa wraz z upływem okresu odpowiedzialności za Towary.  

11.6  Wyklucza się wszelkie prawa i środki zaradcze przysługujące Klientowi względem STERNET, które nie są wyraźnie określone w Umowie.  

12. Cesja

12.1  Klient nie może dokonać cesji niniejszej Umowy ani żadnej jej części bez uprzedniej pisemnej zgody STERNET.  

12.2  STERNET może dokonać cesji Umowy lub jej dowolnej części na podmiot stowarzyszony (dalej „podmiot stowarzyszony”) będący osobą prawną (dalej „spółka”), która znajduje się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą STERNET, kontroluje STERNET lub jest kontrolowana przez spółkę, która bezpośrednio lub pośrednio kontroluje STERNET.  

12.3  STERNET jest ponadto uprawniona do cesji całości Umowy lub jej części na dowolną osobę trzecią, w przypadku zbycia lub przeniesienia przedsiębiorstwa STERNET lub jego części na osobę trzecią.  

13. Poufność

13.1  Strony wykorzystują wszelkie dokumenty, know-how, dane lub inne informacje udostępnione przez drugą Stronę (dalej „informacje”) wyłącznie do celów wykonywania niniejszej Umowy i traktują je jako informacje poufne, przestrzegając poniższych warunków. Strony mogą ujawniać informacje pracownikom Strony otrzymującej oraz osobom trzecim, które potrzebują takich informacji na zasadzie zasady ograniczonego dostępu do celu realizacji Umowy, pod warunkiem, że tacy pracownicy oraz osoby trzecie będą związane równoważnym zobowiązaniem do zachowania poufności. Strona ujawniająca informacje ponosi odpowiedzialność za naruszenie powyższego zobowiązania przez swoich pracowników lub osobę trzecią.  

13.2  Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:

 1. są lub staną się dostępne publicznie w sposób inny niż z winy Strony otrzymującej;
 2. zostaną ujawnione Stronie otrzymującej w dobrej wierze przez osobę trzecią, która jest uprawniona do ich ujawnienia;
 3. zostaną opracowywane niezależnie przez Stronę otrzymującą bez korzystania z informacji poufnych;
 4. były znane Stronie otrzymującej przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę; lub
 5. podlegają ujawnieniu na podstawie przepisów prawa (pod warunkiem, że Strona otrzymująca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Strony ujawniającej o takim wymogu).

13.3  Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy.  

14. Zawieszenie wykonywania Umowy

14.1  STERNET może zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań umownych, jeżeli (i) Klient opóźni jakąkolwiek płatność lub dostarczenie zabezpieczenia płatności wymaganego na mocy niniejszej Umowy o okres dłuższy niż 30 dni, (ii) Klient nie wywiąże się z obowiązków, bez których STERNET nie może ukończyć lub dostarczyć Towarów lub (iii) Klient dokona istotnego naruszenia warunków Umowy.  

14.2  Jeśli STERNET zawiesi wykonywanie Umowy zgodnie z Punktem 14, ust. 1 lub w przypadku zawieszenia wykonywania Umowy przez Klienta bez wyraźnej pisemnej zgody STERNET, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zapłacić STERNET za wszystkie części dostarczonych już Towarów. Klient zwróci STERNET wszelkie uzasadnione dodatkowe koszty i wydatki poniesione w wyniku takiego zawieszenia wykonywania Umowy (np. należności na rzecz podwykonawców, koszty czasu oczekiwania, koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji, itp.). Wszelkie terminy umowne przedłuża się o rozsądny okres czasu wymagany do wyeliminowania skutków zawieszenia wykonywania Umowy.  

15. Wypowiedzenie Umowy

15.1  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym na piśmie, jeżeli druga Strona stanie się niewypłacalna lub przejdzie w stan likwidacji.  

15.2  Z zastrzeżeniem Punktu 6, ust. 4 i Punktu 15, ust. 1, Klient może wypowiedzieć Umowę wyłącznie w okolicznościach określonych poniżej i w każdym przypadku za 14-dniowym pisemnym wypowiedzeniem:  

 1. w przypadku opóźnienia, jeżeli należne są maksymalne kary umowne na mocy Punktu 4, ust. 3, a spółka STERNET otrzymała odpowiedni dodatkowy czas na zrealizowanie dostawy i czas ten upłynął, a STERNET nie zobowiązała się w tym czasie do zapłaty dalszych kar umownych o wartości przekraczającej wyżej wymienione maksymalne kary umowne z tytułu utrzymującego się opóźnienia; lub
 2. w przypadku, gdy spółka STERNET dokonała istotnego naruszenia Umowy i nie naprawiła tego naruszenia w rozsądnym terminie po otrzymaniu od Klienta pisemnego zawiadomienia o naruszeniu.

15.3  Wypowiedzenie Umowy przez Klienta pozostaje bez wpływu na te części Towarów, które zostały już dostarczone lub wykonane zgodnie z Umową przed jej wypowiedzeniem. Po wypowiedzeniu Umowy zgodnie z Punktem 15, ust. 2, Klient jest zobowiązany do zapłaty STERNET za wszystkie części Towarów, które zostały już dostarczone przed wypowiedzeniem Umowy. Klient ma prawo do otrzymania zwrotu uzasadnionych kosztów wykraczających poza cenę umowną, jeżeli wadliwe Towary zostały dostarczone/naprawione przez osobę trzecią. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku wypowiedzenia stosuje się postanowienia Punktu 11. Wyklucza się prawo do odstąpienia od Umowy.  

15.4  Niezależnie od wszelkich innych uprawnień, jakie mogą przysługiwać spółce STERNET na mocy niniejszej Umowy, może ona rozwiązać Umowę  

 1. jeżeli Klient znajdzie się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego względem STERNET, lub
 2. jeżeli Klient dokona istotnego naruszenia Umowy i nie naprawi tego naruszenia w rozsądnym terminie po otrzymaniu stosownego zawiadomienia od STERNET lub opóźni dokonanie płatności lub dostarczenie zabezpieczenia płatności wymaganego na mocy niniejszej Umowy o ponad 30 dni; lub
 3. jeżeli wykonywanie Umowy zostanie zawieszone na dłużej niż 30 dni.

15.5  W przypadku wypowiedzenia Umowy przez spółkę STERNET, ma ona prawo do odzyskania od Klienta (i) kwoty ceny umownej pomniejszonej o wszelkie zaoszczędzone lub uniknięte wydatki oraz (ii) wszelkich dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez nią wskutek takiego wypowiedzenia.  

16. Rozstrzyganie sporów, właściwe prawo

16.1  Strony uzgadniają, że Umowa, jak i wszelkie spory lub roszczenia wynikłe lub mające związek z jej treścią lub przedmiotem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu polskiemu. Nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

16.2  Wszystkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące wypowiedzenia lub późniejszych zmian w Umowie będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.  

16.3  Miejscem arbitrażu będzie Warszawa. Językiem obowiązującym podczas postępowania arbitrażowego będzie język polski. Każde polecenie wytworzenia lub ujawnienia dokumentów ograniczy się wyłącznie do dokumentów, które każda ze stron zamierza przedłożyć w charakterze dowodów.  

16.4  Na żądanie strony sąd arbitrażowy nakazuje stronie wnoszącej roszczenie lub roszczenie wzajemne zapewnienie zabezpieczenia kosztów prawnych i innych dla każdej innej strony związanej z roszczeniem lub roszczeniem wzajemnym w drodze gwarancji bankowej lub w inny sposób i na takich warunkach jakie sąd arbitrażowy uzna za właściwe.  

17. Przepisy eksportowe

17.1  Jeśli Klient dokonuje przemieszczenia Towaru (sprzętu i/lub oprogramowania i/lub technologii oraz powiązanej dokumentacji oraz/lub prac lub usług, niezależnie od sposobu ich świadczenia, oraz/lub wszelkich form pomocy technicznej) dostarczonego przez STERNET na rzecz osób trzecich do innego państwa, Klient ma obowiązek postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontroli (ponownego) wywozu. W każdym przypadku Klient ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących kontroli (ponownego) wywozu obowiązujących w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.  

17.2  Jeśli jest to wymagane w celu przeprowadzenia kontroli wywozu, Klient, na żądanie STERNET, niezwłocznie dostarczy STERNET wszystkie informacje dotyczące konkretnego klienta końcowego, miejsca docelowego i zamierzonego wykorzystania Towarów dostarczonych przez STERNET, jak również wszelkich istniejących ograniczeń związanych z kontrolą wywozu.  

17.3  Klient zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność cywilną i zabezpieczyć STERNET przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, pozwami, grzywnami, stratami, kosztami i odszkodowaniami wynikającymi z jakichkolwiek niezgodności z przepisami dotyczącymi kontroli wywozu po stronie Klienta, a Klient zrekompensuje STERNET wszelkie straty i wydatki z nich wynikające, chyba że wspominane niezgodności nie wynikały z winy Klienta. Postanowienie powyższe nie oznacza zmiany w zakresie ustawowego ciężaru dowodu.  

18. Postanowienia końcowe

18.1  STERNET nie jest zobowiązana do wykonywania swoich obowiązków umownych, jeżeli wystąpią przeszkody wynikające z przepisów handlu krajowego lub międzynarodowego lub wymogów celnych, a także wynikające z embarga lub innych sankcji. Ponadto, STERNET nie jest zobowiązana do wykonywania niniejszej Umowy, jeżeli zostanie ona, lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych albo partnerów handlowych, narażona na szkodliwe działania, kary, utratę przywilejów lub jakiekolwiek inne działania lub zaniechania ze strony organów administracji, rządu lub innych organów publicznych, w tym wszelkich podmiotów działających w ich imieniu (lub ich groźby) lub jeśli jakikolwiek podwykonawca lub poddostawca STERNET odmówi realizacji dostawy z wyżej wymienionych powodów.  

18.2  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy sąd za bezprawne, nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostaje to bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień umownych. Strony podejmą uzasadnione starania, aby zastąpić takie nieważne lub niemożliwe do wykonania postanowienie postanowieniem ważnym lub możliwym do wykonania i posiadającym skutki możliwie zbliżone do pierwotnych intencji Stron.  

18.3  Wszelkie poprawki, zmiany lub uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego porozumienia podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

18.4  Żadne opóźnienie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze Stron wykonania jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego przewidzianego przepisami prawa lub niniejszą Umową pozostaje bez wpływu na ważność takiego prawa, uprawnienia lub środka, ani nie jest równoznaczne z odstąpieniem lub zrzeczeniem się jego wykonania.  

18.5  Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między  Stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia i porozumienia między stronami, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące przedmiotu Umowy. Strony potwierdzają, że w zawieraniu niniejszej Umowy, nie opierają się na żadnych oświadczeniach, zapewnieniach, gwarancjach lub rękojmiach (niezależnie od tego, czy są złożone nieumyślnie lub w sposób niezawiniony), które nie są wyraźnie określone w niniejszej Umowie, a także nie korzystają ze środków, które mogły im w tym względzie przysługiwać. Każda ze Stron potwierdza, że nie będzie wnosić roszczeń opartych na niezawinionym lub nieumyślnym wprowadzeniu w błąd na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w niniejszej Umowie.

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20