Białe certyfikaty

BIAŁE CERTYFIKATY

Świadectwa Efektywności Energetycznej, potocznie zwane białymi certyfikatami, to szansa na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Można je uzyskać na podstawie audytu efektywności energetycznej, sporządzanego przed wykonaniem inwestycji, a ich wartość jest proporcjonalna do przewidywanych oszczędności energii.

Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot gospodarczy, o ile spełnia warunki zapisane w ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Identyfikujemy przedsięwzięcia, które pozwalają ubiegać się o białe certyfikaty oraz świadczymy kompleksowe usługi zarówno w zakresie wykonywania audytów efektywności energetycznej, jak i przygotowania wniosków.

ZAKRES DZIAŁAŃ FIRMY STERNET W POZYSKIWANIU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

 • Ocena modernizacji pod względem kwalifikowalności do dofinansowania.
 • Wykonanie audytu efektywności energetycznej.
 • Pomoc w skompletowaniu i uzupełnieniu wymaganych wniosków.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, zakres naszych działań obejmuje:

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych: modernizacja lub wymiana silników, napędów i układów sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy.

ZA CO MOŻNA UZYSKAĆ BIAŁE CERTYFIKATY?

Listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów, określa art. 19.1 ustawy o efektywności, który brzmi następująco:

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:
 1. izolacja instalacji przemysłowych;
 2. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. modernizacja lub wymiana:

  1. oświetlenia,
  2. urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  3. lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art.2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
  4. modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego

 4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 5. ograniczenie strat:

  1. związanych z poborem energii biernej,
  2. sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  3. na transformacji,
  4. w sieciach ciepłowniczych,
  5. związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych

 6. stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej Kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

OGRANICZENIA W PRZYZNAWANIU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

Głównym ograniczeniem w przyznawaniu białych certyfikatów jest konieczność uzyskania oszczędności energii w wysokości co najmniej 10 toe/rok (tj. 35 tys. zł rocznie w przypadku energii elektrycznej, przy cenie energii elektrycznej 30 gr./kWh). Poza tym białych certyfikatów nie można łączyć z premią termomodernizacyjną.

Jest możliwe łączenie białych certyfikatów z innymi dofinansowaniami, jeżeli nie będzie to skutkować przekroczeniem dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej.

Należy jednak pamiętać, że wniosek do URE może dotyczyć tylko jednego rodzaju przedsięwzięć, np. nie można łączyć w jednym wniosku inwestycji związanej z wymianą silników na energooszczędne i modernizacji sieci ciepłowniczej. Można za to łączyć inwestycje z różnych lokalizacji, np. wymianę silników w różnych zakładach firmy.

PROCEDURA POZYSKANIA BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

Białe certyfikaty wydawane są przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) na wniosek podmiotu, który planuje przeprowadzenie działań skutkujących poprawą efektywności energetycznej. Prezes URE rozpatruje wniosek i przyznaje świadectwa w terminie 45 dni od jego złożenia. Do każdego wniosku dołączony powinien być audyt efektywności energetycznej, który wykazuje poziom oszczędności w planowanym przedsięwzięciu.

Uzyskane Certyfikaty sprzedaje się następnie na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W ramach systemu białych certyfikatów, producenci i dostawcy energii zostali zobligowani do skupowania i oddawania do URE określonej ilości białych certyfikatów (ilość białych certyfikatów zależy od poziomu obrotu energią danego podmiotu).


Zapytanie ofertowe, informacja techniczna

FORMULARZ

Informacje o produkcie

Maciej Magierowski - Project manager

+48 609 101 552

[email protected]